สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผมขอขอบคุณท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้เกียรติ
และไว้วางใจให้ผมเข้ามารับตำแหน่งอันทรงเกียรติยิ่งนี้ และยินดีที่มีโอกาส ได้เข้ามาทำงานด้วยจิตสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน
ผมจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ร่วมบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของเรากับท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ภาควิชาและโรงเรียนสาธิตทุกท่าน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาภายใต้การบริหารงานของท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร
และอดีตคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ได้ดำเนินการตามจุดมุ่งหมาย พันธกิจ และเป้าหมายตัวชี้วัด ที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี
มีธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง มีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์สมยุคสมสมัยตลอดมา ทั้งในด้านการเป็นแหล่งความรู้ด้านศิลปะ
การดนตรี และการผลิตครูที่มีความสามารถ  มีความรู้ด้านครุศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาการจัดการ
ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้

ปัจจุบันโลกและประเทศของเรากำลังเผชิญกับสภาวะแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยประสบกันมาก่อนเลยในอดีต
ภาวะโลกร้อน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สังคมผู้สูงวัย และความยากจน ทำให้โลกอนาคตเป็นโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อ่อนไหว รุนแรง คาดหมายไม่ได้ ไม่มีแผนที่ให้เดิน ประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ที่สะสมกันมา
ในอดีต ไม่อาจนำมาใช้แก้ปัญหาได้ เราจึงต้องเรียนรู้และเรียนวิธีเรียนนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา

ในบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงนี้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันและ กลไกที่สำคัญยิ่งของประเทศที่จะร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการให้สติและการสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่เพื่อให้ประชาชน สถาบัน องค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกัน และร่วมกับประเทศอื่นได้อย่างมีสันติสุข

ผมอยากจะเห็นการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์ที่ดี ก้าวมั่นทันโลก
โดยคำนึงถึงโอกาสใหม่ ๆ ความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและชุมชนผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ยอมรับ เรียนรู้ และปรับตัวไปด้วยกันให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผมหวังอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ด้วยกันจากทุกท่าน ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศและของมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ จะทำให้เราสามารถทดแทนคุณแผ่นดินตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้วางกันไว้อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา