ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ
แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย