สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้ง 2 ท่าน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ ที่ได้รับ ปริญญาดุริยางคศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ได้รับ ปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์