งดรับ งดให้ NO GIFT Policy

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล