ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย