ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คำสั่งมหาวิทยาลั…

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

สรุปมติที่ประชุม…