ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 และตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 26 กรก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้ังที่ 4/2566 และการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการดนตรี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 19 กรก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 และตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพุธที่ 12 กรก…