สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๖๑

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๖๐

 

 

 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๕๙

 

 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๕๘