กรกฎาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ และการตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับสำนักและสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ …

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕

การตรวจเยี่ยมหน่…