โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2566

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 ณ เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน โดยในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงเช้า มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี นำเสนอ
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรับฟัง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ เพื่อปรับแผนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

และช่วงบ่าย เป็นการนําเสนอแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน ระดับคณะ สำนัก สถาบันและศูนย์ เพื่อรับฟังข้อมูลและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป