การบรรยายพิเศษจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย : โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2566 ณ เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการกำกับติดตามเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย” การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจการขอมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN-QA และ EdPEx) ในมุมมองของสภาวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน