การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปาร์ควิว ฮอลล์ เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการประชุมดังกล่าว
มีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา ดังนี้

1. การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และรายละเอียดในหลักสูตร
2. การขออนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
3. การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
4. การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
5. การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)