การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ สำนักงาน (สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สถาบันวิจัย และพัฒนา และสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.สุธน เสถียรยานนท์ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต และรศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานเลขานุการ นำโดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ รศ.สายัณ
พุทธลา และนายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 และตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน ศูนย์ สำนักงาน (สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานและนำข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป