การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.สุธน เสถียรยานนท์ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต และรศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานเลขานุการ นำโดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ รศ.สายัณ พุทธลา และนายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
ในกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ

1) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร นำโดย รศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา และอาจารย์กุลธิดา ทุ่งคาใน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่บริการ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน

2) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดย ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี และคุณนพรัตน์ สอนวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน และผู้นำชุมชน

เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้พัฒนาศักยภาพการศึกษาและท้องถิ่น และนำข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป