การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.สุธน เสถียรยานนท์ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต และรศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานเลขานุการ นำโดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ รศ.สายัณ
พุทธลา และนายอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ

1) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ และรศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่บริการ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน

2) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
ผู้ช่วยอธิการบดี นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว และนายบุญยิ่ง เฉียวเฉ่ง กำนันตำบลเกษตรพัฒนา เพื่อรับฟังข้อมูลและให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้พัฒนาศักยภาพการศึกษาและท้องถิ่น และนำข้อมูลเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป