ขอแสดงความยินดีแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับรางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.)

ภาพ โดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ข้อมูลโดย : บัณฑิตวิทยาลัย