การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา ดังนี้

  1. การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ….
  3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ….
  4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
  5. การอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญการ
  6. การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
  7. การขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
  8. การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร
  9. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ภาพ/ข้อมูล โดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย