พิธีทำบุญสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี ที่ปรึกษา และนางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรในสำนักงาน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหม่ และทำบุญสำนักงาน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการก่อตั้งสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นผู้ประกอบพิธี และคณะผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14

ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย