ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนัก”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนัก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ ได้รั…

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ…

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

  การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนิน…