ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง รายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และกำหนดการนำเสนอข้อมูลวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์

ประกาศคณะกรรมการ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ประกาศคณะกรรมการ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

กำหนดการดำเนินงา…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศฯ เรื่อง ก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงไตรมาส ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจเยี่ยมหน่…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม…

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ ทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภั…