รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๗

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๗